Prawo wodne – jak nawadniać zgodnie z prawem?

Nawadnianie upraw staje się kluczowym elementem rolnictwa, zwłaszcza w kontekście zachodzących zmian klimatycznych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieją przepisy regulujące nawadnianie upraw, które mają na celu zarówno ochronę zasobów wodnych, jak i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rolnictwa. W tym artykule omówimy, jak nawadniać uprawy zgodnie z prawem polskim, uwzględniając przepisy Prawa wodnego oraz formalności, które musi spełnić rolnik.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?

Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku gdy średnioroczny pobór wód powierzchniowych i podziemnych na cele nawodnieniowe przekracza 5 m3 na dobę. Co więcej, pozwolenie wymagane jest również w celu wykonania infrastruktury służącej do poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz urządzeń wodnych służących do nawadniania gruntów. Przez urządzenia wodne ustawodawca rozumie urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, które definiowane są, jako wody znajdujące się w sposób naturalny w środowisku (wody powierzchniowe i wody podziemne). W myśl tego przepisu, pozwolenie wodnoprawne nie jest zatem wymagane na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego. Na własnej ziemi jedynie na zgłoszenie możemy wykonać staw retencyjny do 5000 m2 powierzchni i 3 m głębokości. Zgłoszeń i pozwoleń nie wymaga również przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody oraz obiektów drenarskich hamujących odpływ wody.

Gdzie ubiegać się o pozwolenie lub zgodę wodnoprawną?

W ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobór wody, rolnik będzie musiał przedstawić plan nawadniania, wskazując ilość wody, którą zamierza pobrać, jej źródło oraz środek transportu. Ponadto, mogą być wymagane badania jakości wody oraz ocena wpływu poboru wody na lokalne zasoby wodne. W przypadku zgłoszenia poboru wodnego, procedura jest prostsza, ale nadal istnieją pewne formalności do spełnienia.

Organem właściwym do wydania pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP), w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Wniosek można wysłać na adres właściwego organu albo złożyć w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Z kolei organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest kierownik nadzoru wodnego PGWWP. W związku z tym zgłoszenie składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Jakie dokumenty są potrzebne aby ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne?

Do każdego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć następujące dokumenty:
– operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności;
– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
– wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, Wody Polskie uruchomiły dedykowaną infolinię gdzie udzielają wszelkich niezbędnych informacji na temat prawidłowego przygotowania dokumentów, właściwego miejsca składania wniosków oraz wnoszenia odpowiednich opłat – tel. 22 470 10 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.